Værdigrundlag, målsætning og handleplan for Kastrupgårdsskolen        

Værdigrundlaget for Kastrupgårdsskolen er - fælles med alle andre folkeskoler i Danmark –  åndsfrihed, ligeværd, demokrati, dansk kultur, frihed og folkestyre.

Specielt på Kastrupgårdsskolen lægger vi vægt på livsglæde og værdier som:

 • Gensidig respekt
 • Tryghed
 • Fællesskab
 • Tolerance
 • Ansvarlighed
 • Engagement
 • Tradition

Kastrupgårdsskolens målsætning:

Med en hverdag præget af tryghed og livsglæde skal elever, medarbejdere og forældre i samarbejde skabe et godt arbejds- og værested. Vi lægger vægt på:

 • at undervisningen foregår med et højt fagligt sigte.
 • at de sociale kompetencer styrkes.
 • at indflydelse og ansvarlighed blandt skolens interessegrupper styrkes.
 • at der skabes gode fysiske rammer

Handleplan:

Undervisningen foregår med et højt fagligt sigte og med undervisningsdifferentiering

- byggende på et fællesskab som et bærende princip. Dette opnås ved:

 • at undervisningsdifferentieringen til stadighed udvikles,
 • at der sættes ind med forebyggende specialundervisning i dansk og matematik så tidligt som muligt,
 • at eleverne får mulighed for både tværfagligt arbejde og faglig fordybelse,
 • at eleverne får mulighed for at arbejde i vekslende gruppestørrelser og -sammensætninger,
 • at skolen prioriterer lærernes efter-/videreuddannelse højt,
 • alle lærerne arbejder i selvstyrende team med mulighed for fleksibel planlægning,
 • at to-lærerordningen bevares i størst muligt omfang med størst vægt på indskolingen,
 • de praktisk-musiske fag styrkes ved tildeling af øgede resurser i forhold til vejledende timetalsplaner.

 

De sociale kompetencer styrkes ved:

 • at emner som demokrati, ansvarlighed, rettigheder og pligter, moral og etik indgår i undervisningen,
 • at der på de yngste klassetrin arbejdes med at få indsigt i og udtrykke sig om egne og andres følelser og reaktioner, med at arbejde og lege sammen og at løse konflikter,
 • at trivselsudvalget udvikler en plan for at opnå det bedst mulige miljø på skolen,
 • at forældrene inddrages i arbejdet med klassens og det enkelte barns trivsel

 

Indflydelse og medansvar blandt skolens interessegrupper styrkes ved:

 • at der afsættes resurser til at støtte elevrådsarbejdet.
 • at elevrådet tilrettelægger 1-2 skolebestyrelsesmøder i løbet af et skoleår.
 • at der afsættes tid i klassen til at debattere elevrådsarbejdet.
 • at eleverne inddrages i udformning og evaluering af  individuelle mål og handleplaner.
 • at der lægges vægt på at alle elever repræsenteres ved klassens forældremøder.
 • at skolebestyrelse og ledelse lytter til pædagogisk råd.
 • at vægte lærernes metodefrihed og give medarbejderne størst muligt råderum.
 • at alle klasser vælger 1-2 kontaktforældrerepræsentanter
 • at der gives mulighed for at alle klasser kan oprette klasseråd.

 

Gode fysiske rammer opnås ved:

 • at de til enhver tid givne rammer udnyttes optimalt med henblik på såvel undervisning som rekreative formål.
 • at der lægges vægt på det æstetiske miljø på skolen.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen 7/1-2004

 

 

Sidst ændret af HDY den 12-10-2012

 
SkoleIntra © itslearning 2001-15